Platební karty v ČR

Používání a vydávání karet v České republice

V Česku jsou vydávány karty domácí i mezinárodní, debetní, kreditní i charge karty. Banky začaly vydávat kreditní karty od r. 1998, generující vyšší výnosy než karty debetní, jejichž přínos byl ve snížení bankovních nákladů a zvýšení komfortu klientů při získávání hotovosti.

Karty byly z počátku vydávány na technologii magnetického proužku a od r. 1999 i jako karty čipové (původní IPB banka vydala jak první domácí čipovou MAX kartu, tak první mezinárodní čipovou kartu v asociaci MasterCard jako kartu Maestro).

Postupně se z karty – původně prostředku na výběr hotovosti – stává účinný prostředek bezhotovostního placení. Rychlost rozvoje a různé aspekty karet v Česku přibližují následující tabulky a grafy, uvádějící souhrnné informace za vydavatele platebních karet (seznam poskytovatelů statistik je uveden na jiném místě ).

V současnosti jsou všechny bankovní karty vydávané jako čipové s EMV technologií a většinou vhodné pro bezkontaktní placení (technologie NFC).

Nárůst obliby karet v Česku dokládá následující přehled počtu karet za posledních 13 let:

Vývoj počtu vydaných platebních karet v ČR za posledních 13 let (2001 – 2013)

Vydané karty 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Karty celkem 4 658 890 5 296 067 6 373 591 6 867 733 7 390 357 7 865 453 8 623 124
Debetní n/a n/a 5 829 857 5 873 728 6 418 446 6 602 775 6 974 147
Kreditní n/a n/a 203 274 372 933 614 542 885 266 1 212 401
Charge n/a n/a 335 269 327 115 357 369 377 412 436 576

 

Vydané karty 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meziroční přírůstek%
Karty celkem 8 931 872 9 054 308 9 268 914 10 030 193 9 853 681 10 250 651 4,03
Debetní 7 220 667 7 372 327 7 400 919 7 454 543 7 533 938 7 945 804 5,47
Kreditní 1 276 714 1 224 814 1 564 430 2 288 981 2 073 352 2 075 106 0,08
Charge 434 491 457 167 303 565 286 669 246 388 229 741    -6,75

Přepočítaný průměrný roční přírůstek karet podle parametru CAGR za léta 2001 – 2013 odpovídá hodnotě 6,25.

Z uvedených čísel je patrný stálý nárůst občanů, kteří podlehli kouzlu plastové barevné karty, přičemž počet karet se oproti roku 2001 zvýšil o 220%. Důvod silného růstu počtu karet je dán také tím, že počet bank a platebních institucí, které vydávají karty, se také zvýšil (z 13 v roce 2000 na 24 v roce 2012) a současně se všechny velké banky staly duálními, tj. vydávají karty pod značkami asociací VISA i MasterCard. Rok 2003 byl zlomovým rokem ve vydávání charge a kreditních karet, kdy se silně vzrostl počet charge karet, ale hned od následujícího roku 2004 začal počet kreditních karet převyšovat počet charge karet, až dosáhl téměř jejich desetinásobku.

Struktura vydávaných karet

Statistika vydávaných karet dokládá, že podíl debetních karet (v roce 2013 na 77,52%) však vytrvale klesá, (pokles z 81% v 2009 a z 84% v 2006), ale převažuje nad kartami kreditními (20,24%) a charge kartami (2,24%) (v r. 2006: 11% a 5%). Nutno konstatovat, že počet kreditních karet se stále zvyšuje na úkor karet debetních (meziročně cca o 3%), a podíl charge karet stále klesá (v 2009 to bylo 5%).

Počet karet na jednoho obyvatele

Parametr, umožňující srovnávat rozvinutost kartového trhu a oblibu karet u spotřebitelů, je počet platebních karet na obyvatele, příp. na obyvatele ve věkové kategorii 15 – 64 let. Tabulka „Počet karet na obyvatele“ dokumentuje v obou kategoriích vzrůst počtu karet na obyvatele na dvojnásobek za posledních 13 let v obou kategoriích; současně udává relaci k nejrozvinutějšímu trhu v Evropě.

Počet karet na obyvatele

ČR UK
2000 2008 2012 2013 2011
počet karet na obyvatele 0,43 0,85 0,97 0,96 2,32
počet karet na obyvatele ve věku 15 – 64 let 0,60 1,20 1,40 1,43 3,37

Uvedený trend v počtu karet i srovnání v počtu karet na obyvatele dokumentuje v podstatě nasycení trhu klasickými debetními a charge kartami a obracení pozornosti na stále rostoucí zájem vydavatelů i jejich zákazníků o karty kreditní. Počtem karet na obyvatele Česko patří mezi přední země střední a východní Evropy.

Předpokladem dalšího rozvoje karet a přiblížení ČR rozvinutým kartovým státům se musí vydavatelé více zaměřit na přidané služby, a také více na kreditní karty, spojující výhody bezhotovostního placení s řízením rodinných finančních toků využíváním snadno dostupného úvěru. Dalšího rozvojového prvku lze dosáhnout vydáváním karet ve spolupráci s dalšími partnery jako co-brandované, partnerské karty nesoucí logo vydavatele i partnerské organizace, příp. affinity karty s neziskovými organizacemi.

Používání karet v ČR

Během času se „karta“ stala nejprve oblíbeným prostředkem k výběru hotovosti, v bankomatech, v současné době slouží nejen ke koupi luxusního zboží, ale je běžně přijímána i v obchodních řetězcích a k nákupům zboží denní spotřeby, ale i v knihkupectví a lékárnách.

Počet a objem plateb u obchodníků

Nárůst počtu míst a POS terminálů, kde lze kartou zaplatit, odpovídá i nárůstu počtu a objemu plateb. V roce 2013 došlo k nárůstu obchodních míst (+34,3%), což vedlo k nárůstu počtu plateb o 36% a zvýšení objemu plateb o 20%. Zaznamenaný skok v nárůstu lze přičíst na vrub proměnlivého počtu subjektů, přispívajících daty do statistiky.

S rozvojem internetu došlo k oblibě plateb u internetových obchodníků (tzv. e-commerce), v 2013 bylo provedeno 12 027 679 transakcí v celkovém objemu 11 662 mil. Kč.

Obchodníci 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Počet plateb (mil.) 21,886 35,815 67,652 83,493 120,342 132,082 159,110
Objem plateb (mil. Kč) 32 896 42 484 77 588 91 727 142 735 157 066 190 019

 

Obchodníci 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meziroční přírůstek%
Počet plateb (mil.) 181,228 194,231 224,409 270,008 278,938 380,378 36,37%
Objem plateb (mil. Kč) 210 374 200 924 203 591 269 077 255 922 306 001 19,57%

Vývoj výše průměrné platby klesal z 1 877 Kč (2000) na 917 Kč (2012) a v 2013 skončil jen na 804 Kč, což odpovídá ochotě držitelů karet používat karty i pro běžné, neexklusivní nákupy, a ochotě bank uzavírat smlouvy s širokou paletou obchodníků. Rozšířily se také platby na internetových obchodech, které v roce 2013 realizovali u 12 027 679 plateb v objemu 11 662 664 000 Kč, s průměrnou platbou ve výši 970 Kč (srv. rok  2008 – 2 003 Kč).

Porovnání poměru bezhotovostních plateb k výběrům hotovosti

Podíl počtu bezhotovostních plateb na všech transakcích kartami se zvýšil z 12% (2000) na 68% v roce 2013 (za zmínku stojí, že v r. 2007 poprvé počet plateb převýšil počet výběrů v hotovosti).

Při přepočtu počtu transakcí za rok na jednu kartu a porovnání počtu výběrů a plateb na jednu kartu docházíme k žádoucímu poměru 17,8 : 37,1 – počet výběrů hotovosti za rok byl méně něž poloviční než byl počet plateb kartou za rok. Poprvé došlo k vyššímu počtu plateb než výběru hotovosti v r. 2006, kdy byl poměr 17,6 : 18,4.

Výše průměrné platby v r. 2013 dosáhla 804 Kč (což je pokles z 1 161 Kč v 2008), při poklesu průměrné částky výběru hotovosti na 3 640 Kč (z 3 764 Kč v 2008).

Souhrnná charakteristika českého kartového trhu je uvedena v tabulce:

2013 ČR %
Počet bankovních karet 10 250 651
Počet plateb/kartu/rok 37,1
Počet výběrů hotov/kartu/rok 17,8
Počet transakcí
   Počet plateb 380 378 182 68%
   Počet výběrů 182 469 036 32%
Objem transakcí
   Objem plateb (tis. Kč) 306 001 450 32%
   Objem výběrů (tis. Kč) 664 252 317 68%
Průměrná platba (Kč) 804 CZK  (40 USD) (29 EUR)
Průměrný výběr (Kč) 3 640 CZK (183 USD) 133 EUR)

 

PLATBY ČR
Počet obchod. míst 83 500
Počet POS terminálů 94 914
VÝBĚRY
Počet bankomatů 4 433

Způsob využívání karet

Způsob, jakým jsou používány bankovní karty VISA a MasterCard v ČR v porovnání se světovým trendem uvádí tabulka „Využívání karet“. Ukazuje se, že navzdory pozitivnímu růstu si spotřebitelé v Česku na platby kartami za nákupy zboží a služeb zvykají velmi pomalu a poměr objemu plateb k objemu výběrů je 0,47 : 1 (objem výběrů hotovosti převyšuje 2,1 x objem plateb, což je však zlepšení oproti roku 2011, kdy byl objem hotovosti 3x větší).

Využívání karet

objem bezhotovostních plateb objem výběrů hotovosti
Svět 65% 35%
ČR (2013) 32% 68%

I když se dosavadní trend růstu objemu bezhotovostních plateb zlepšuje (růst o 3% od r. 2008), snad dojde k jeho urychlení růstem počtu kreditních karet, u kterých nese výběr hotovosti pro klienta vyšší náklady (v úročení i poplatcích) než bezhotovostní platba. Podle průzkumů asociace MasterCard si však výhod či vůbec konceptu kreditní karty není vědomo na 70% obyvatel (2011).

Čipové karty, migrace na EMV karty a bezkontaktní platby

V oblasti zavádění čipové technologie stále roste podíl čipových a hybridních karet vůči kartám spoléhající jen na magnetický proužek, neboť nabízejí vyšší bezpečnost, zrychlují obsluhu u terminálů snížením počtu on-line autorizací a umožňují využívat širokou paletu přidaných služeb. Čipové karty se podle standardu, který umožňuje jejich komunikaci se zařízeními, označují také jako EMV karty (standard vytvořený konsorciem Eurocard-Mastercard-VISA).

Čipové karty se v ČR začaly zavádět od r. 1998. Oproti např. Francii, kde obdržely silnou státní podporu, veškeré náklady na zavedení čipových karet v ČR nesou domácí banky.

1998 –   první čipová karta byla vydána bankou IPB

2006 –   V Česku bylo koncem roku 2006 pro standard EMV migrováno významný počet karet a zařízení pro jejich akceptaci:

97,5% bankomatů, 84,3% POS terminálů a 44,2% debetních a 32,6% kreditních karet v oběhu.

2011 –   V Česku byl koncem roku 2010 pro standard EMV migrováno významný počet karet a zařízení pro jejich akceptaci:

9 464 549 čipových karet (96,94%) 4 082 bankomatů (100%) 77 597 POS terminálů (99,93%).

Od roku 2011 se vydávají čipové platební karty umožňující bezdotykové (contactless) platby, kdy je v kartě podle standardu NFC (Near Field Communication) zabudovaná anténa pro radiovou komunikaci s platebním terminálem na krátkou vzdálenost. To umožňuje např. rychlou platbu za jízdné v turniketech metra, a další aplikace na sebe nenechají čekat.

Vedle bezkontaktních plateb iniciované kartami se také začínají uplatňovat tzv. mobilní platby, kdy mobilní telefony obsahují aplikaci pro vzdálené NFC platby. Aplikace je uložena v „bezpečné oblasti“ SIM karty, a vytváří se tak přímá konkurence platebním kartám tak, jak je známe od 60. let. Tato oblast je velmi dynamická a stále se objevují nové aplikace a technické řešení.

Bezpečnost karet

Není takového platebního prostředku, aby k němu neexistovaly padělky a nedělaly se s ním podvody. Naštěstí situace v České republice byla vždy díky infrastruktuře, pomalu a ohleduplněji se rozvíjejícího trhu a mezibankovní spolupráci lepší než v jiných zemích.

Již v r. 1992 se podařilo prosadit do českého trestního zákona ustanovení o trestnosti padělání platebních karet, jejich neoprávněného držení a podvodů s nimi. V rámci SBK byl na podzim roku 1997 založen roce Bezpečnostní výbor SBK, který sdružuje pracovníky bank a dalších institucí a organizací, zabývajících se řešením podvodných transakcí. Jejich spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v boji proti organizovaným nájezdům podvodníků nese užitek ve snižování ztrát z podvodů.

Závěr

Výše uvedený popis oblasti karet v Česku se zabýval bankovními kartami, v počtech a objemech transakcí byly navíc zahrnuty i karty Diners Club (nikoli však American Express). Další rozvoj platebních karet lze očekávat v masovém rozšíření bezkontaktních karet. Zároveň lze předpokládat rozšíření předplacených karet pro spotřebitele, pro které není samozřejmostí běžný účet v bance. Počty transakcí s kartami se dále zvýší zavedením karet využívající novou technologii bezkontaktní komunikace s platebními terminály. Současně však s platebními kartami začaly soutěžit platební funkce mobilních telefonů s aplikacemi elektronických peněženek.

České banky se aktivně podílejí na rozvoji platebního styku a platebních karet v Evropské unii v rámci projektu Single Euro Payments Area (SEPA) prostřednictvím členství v České bankovní asociaci (ČBA) a Sdružení pro bankovní karty (SBK). ČBA je členem European Banking Association a je zastoupena v European Payments Council a jejích pracovních skupinách zaměřených na přípravu a implementaci platebních produktů SEPA, tj. Credit Transfer, Direct Debit, Cards a Cash. Díky spolupráci mezi ČBA, SBK, ČNB a MF ČR je české prostředí připraveno na implementaci produktů SEPA.

SBK se mj. podílí na zpracování materiálů z Evropské centrální banky pro implementaci v Česku a jejich zpřístupnění širší odborné veřejnosti.

© 2014 grafika cardmag l ft research l aktualizace 2014/11 (podle zdrojů SBK, ČNB, CIA Fact Book

Upravováno a kráceno. Originální zdroj: http://www.bankovnikarty.cz/pages/czech/profil_karty.html